Atnaujinta: 2021 gegužės 17 d.

Privatumo ir slapukų politika

Bendrosios nuostatos

UAB „Nidos banga“, juridinio asmens kodas 305560785, buveinės adresas: Skruzdynės g. 2A, Nida (toliau – Bendrovė) supranta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi mūsų klientams, tiekėjams, partneriams bei kitiems asmenims, kurių asmens duomenis tvarko (toliau – duomenų subjektai), todėl itin atsakingai ir rūpestingai žiūri į su asmens duomenų apsauga susijusius klausimus ir imasi visų būtinų priemonių duomenų subjektų privatumo saugumui užtikrinti.Šis privatumo pranešimas numato, kaip Bendrovė tvarko duomenų subjektų asmens duomenis, įskaitant, informaciją, kokie asmens duomenys tvarkomi, kaip jie renkami ir toliau tvarkomi, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Privatumo pranešimas yra parengtas remiantis šiais teisės aktais:

·        Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau- BDAR arba Reglamentas);

·       2018 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas nr. XIII-1426 (toliau- ADTAĮ);

·       2004 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas Nr. IX-2135;

Kaip renkame Jūsų duomenis?

Kaip surenkame Jūsų duomenis priklauso nuo paslaugų, kurias mes Jums teikiame ar nuo mūsų bendradarbiavimo pobūdžio.

Bendrovė tvarko duomenis, kai:

 • pateikiate informaciją (asmens duomenis) patys (užpildydami rezervacijos formą, skambindami mums);
 • informacija apie jus renkama automatiškai (jums lankantis mūsų svetainėje, socialinėse paskyrose);
 • mes gauname informaciją apie jus iš trečiųjų asmenų (pavyzdžiui, booking.com arba airbnb.com);
 • atiektiate mums savo asmens duomenis tiesiogiai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai: jūs registruojatės mūsų svetainėje, pasirašote su mumis paslaugų teikimo ar kitokią sutartį, lankotės mūsų viešbutyje, lankotės viešbutyje vykstančiuose renginiuose.

Informacija apie jus gali būti renkama automatiškai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

 • pateikiate užklausas per rezervacijos sistemą ar mūsų socialinių tinklų paskyras;
 • naudojatės svetaine (slapukų ir panašių technologijų pagalba renkami duomenys. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus rasite žemiau)
 • darote viešus įrašus socialinių tinklų platformose, kurias mes sekame.

Kokiais tikslais ir kokius asmens duomenis tvarkome?

Duomenų rinkimo tikslas: Apgyvendinimo, maitinimo ir kitų susijusių paslaugų teikimas. Teisinis duomenų rinkimo pagrindas: Sutarties vykdymas BDAR 6 str., 1 d. b punktas.

Asmens duomenų kategorijų aprašas: Vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, tapatybės dokumento informacija (išdavusi valstybė, numeris, pilietybė, veido atvaizdas), atvykimo ir išvykimo datos, mokėjimo metodas, parašas, vaikų skaičius, grupės kodas, Travel industry ID, kita informacija, kuri gali būti reikalinga paslaugų suteikimo metu, kaip pavyzdžiui jūsų telefonas ar elektroninis paštas rezervacijos patvirtinimui atsiųsti, apsilankymų mūsų viešbutyje dažnumas, informacija apie jūsų pomėgius ir specifinius poreikius.

Duomenų saugojimo terminai: 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos.

Duomenų rinkimo tikslas: Rinkodaros tikslu, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą). Teisinis duomenų rinkimo pagrindas: Šiuo tikslu tvarkome jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą informuoti apie savo paslaugas, renginius, naujienas ir kitą aktualią informaciją.

Asmens duomenų kategorijų aprašas: vardas, socialinio tinklo paskyros duomenys, telefonas, el. paštas, adresas, jūsų pomėgiai.

Duomenų saugojimo terminai: Iki sutikimo atšaukimo.

Duomenų rinkimo tikslas: Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti. Teisinis duomenų rinkimo pagrindas: Šiuo tikslu tvarkome jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą stebėti savo teikiamų paslaugų kokybę.

Asmens duomenų kategorijų aprašas: IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai, jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje.

Duomenų saugojimo terminai: Iki sutikimo atšaukimo.

Duomenų rinkimo tikslas: Skundų ir užklausų nagrinėjimas. Teisinis duomenų rinkimo pagrindas: Sutikimas BDAR 6 str., 1 d. a punktas; Teisėtas interesas BDAR 6 str., 1 d. f punktas.

Asmens duomenų kategorijų aprašas: Priklausomai nuo pareikšto ieškinio ar pretenzijos, šiuo tikslu gali būti tvarkomi visi mūsų turimi jūsų asmens duomenys, išvardinti šiose privatumo taisyklėse.

Duomenų saugojimo terminai: 5 metai po skundo išnagrinėjimo.

Kam teikiame Jūsų duomenis?

Duomenims tvarkyti Bendrovė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina atitiktį BDAR ir tokį patį asmens duomenų saugumo lygį, koks yra nustatytas Bendrovė asmens duomenų politikoje.Pateikiame Bendrovės pasitelktų duomenų gavėjų kategorijų sąrašą:

 • įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu;
 • bankams/įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas;
 • kitiems atsakingai parinktiems verslo partneriams;
 • kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus;

·     reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms;

·     teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika, taip pat teismams ir kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms; mokesčių administratoriams.

Duomenų perdavimas į Trečiąsias valstybes

Esant poreikiui duomenų teikimas į Trečiąsias valstybes mūsų partnerių vykdomas remiantis teisėto duomenų perdavimo pagrindais, numatytais Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.Rekomenduojame susipažinti ir su mūsų partnerių pateiktais privatumo pranešimais:

Socialinių tinklų administratorių privatumo pranešimai:

Facebook: https://lt-lt.facebook.com/privacy/explanation;

Facebook slapukų politika: https://lt-lt.facebook.com/policies/cookies/;

Instagram duomenų politika: https://help.instagram.com/155833707900388;

Statistikos sekimo paslaugos tiekėjų privatumo pranešimai:

Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html

Kaip apsaugome Jūsų duomenis?

Siekiant užtikrinti pavojų atitinkančio lygio saugumą tvarkant duomenis, Bendrovė yra įgyvendinusi tinkamas technines ir organizacines priemones. Bendrovė, parinkdama ir įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones duomenų tvarkymo saugumui užtikrinti vadovaujasi ENISA gairėmis, gerosiomis informacinės saugos praktikomis, VDAI parengtomis gairėmis bei rekomendacijomis.

Kokias teises turite?

Vadovaujantis BDAR nuostatomis, Jūs, kaip duomenų subjektas galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

1. Teisė susipažinti su asmens duomenimis. T. y. pateikti prašymą suteikti informaciją, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis.

2. Teisė ištaisyti asmens duomenis. T. y. pateikti prašymą ištaisyti Jūsų asmens duomenis, jei nustatote, kad mūsų tvarkomi asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.

3. Teisė ištrinti duomenis (teisė „būti pamirštam“). T. y. pateikti prašymą ištrinti Jūsų asmens duomenis jei manote, kad Jūsų duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.

4. Teisė apriboti duomenų tvarkymą. T. y. Pateikti prašymą apriboti (sustabdyti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, pavyzdžiui, Jūs prašote ištaisyti Jūsų asmens duomenis (kol tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, Jūs pareiškėte nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir kt.

5. Teisė į duomenų perkėlimą. T. y. pateikti prašymą perkelti Jūsų asmens duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perkelti Jums ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.

6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. T. y. išreikšti nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai duomenys yra tvarkomi Bendrovė teisėto intereso arba viešojo intereso teisiniu pagrindu.

7. Teisė reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio Jums kyla teisinės pasekmės arba kuris panašiu būdu Jums daro didelį poveikį;

8. Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau Jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šiame privatumo pranešime nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, Bendrovė gali nepavykti įgyvendinti išvardytų tikslų.

Kaip galite pasinaudoti savo teisėmis?

Savo teises galite įgyvendinti:

1.      Siunčiant mums laisvos formos prašymą el. pašto adresu info@nidosbanga.lt. Prašymas turi būti pasirašytas galiojančiu el. parašu arba prie prašymo turi būti pateikta notaro patvirtinta asmens dokumento kopija, tam, kad galėtume įsitikinti Jūsų tapatybe.

2.     Siunčiant prašymą registruotu paštu, adresu Skruzdynės g. 2A, Nida, nurodant, kad laiškas skirtas duomenų apsaugos pareigūnui. Prašymas turi būti pasirašytas. Prie prašymo turi būti pridėta Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija patvirtinta notaro.

Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir kiti duomenys pageidaujamos formos ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.

Atsakymą į Jūsų prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

Bendrovė turi teisę atsisakyti nagrinėti duomenų subjekto prašymą, jei nustatytų, jog prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio.

Jei nepavyktų sprendimo rasti kartu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.vdai.lrv.lt), kuri yra atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Kur galite kreiptis dėl klausimų, susijusių su asmens duomenimis?

Jei dėl šiame privatumo pranešime pateiktos informacijos ar Jūsų asmens duomenų apsaugos ir Jūsų teisių įgyvendinimo Bendrovėje iškiltų klausimų, įskaitant pranešimus apie pastebėtus asmens duomenų pažeidimus, maloniai prašome kreiptis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną bet kuriuo Jums patogiu būdu:

el. paštu: info@nidosbanga.lt;

raštu adresu: Skruzdynės g. 2A, Nida.

Kokius slapukus ir kaip naudojame?

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote svetainėje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), kad Jums nereikėtų jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę.

Svetainėje naudojamų slapukų sąrašas:

Paskirtis: Fiksuoja vartotojo atėjimo laiką.

Slapuko pavadinimas: October_session

Slapuko galiojimo laikas: Iki interneto Svetainės lango uždarymo pabaigos

Naudojami duomenys: Unikalus ID

Paskirtis: Google Analytics: atskiria vartotojus.

Slapuko pavadinimas: _ga

Slapuko galiojimo laikas: 2 metus

Naudojami duomenys: Trumpas atsitiktinai sugeneruotas ID

Paskirtis: Google Analytics: atskiria vartotojus.

Slapuko pavadinimas: _gid

Slapuko galiojimo laikas: 1 dieną

Naudojami duomenys: Trumpas atsitiktinai sugeneruotas ID

Paskirtis: Google Analytics slapukas reikalingas sąsajai su Google Analytics paskyra.

Slapuko pavadinimas: _utmt_UA_XXX

Slapuko galiojimo laikas: 6 mėnesius

Naudojami duomenys: N/A

Paskirtis: Google Analytics: saugoma informacija iš kur vartotojas atėjo, kokį paieškos variklį naudojo, kokią nuorodą paspaudė, koks raktažodis buvo panaudotas

Slapuko pavadinimas: __utma, _utmb, _utmc

Slapuko galiojimo laikas: 2 metus

Naudojami duomenys: N/A